Bàn lề sàn kẹp kính khóa

Bàn lề sàn kẹp kính khóa

Bản lề sàn dùng cho kính kết hợp ổ khóa

Kẹp kính, có thể dụng kẹp dưới, kẹp trên…